Hva er konkurs og hvordan begjæres konkurs?

Hva er konkurs, bobestyrer, insolvens og insuffisiens?

Situasjonen som juridisk sett betegnes som «konkurs» innebærer at det tas samlet beslag av alle eiendelene til en skyldner, så eiendelene kan selges og inntektene fra salget kan benyttes til å dekke inn skyldnerens utestående.

Behandlingen av konkurser foregår i tingretten og reguleringen skjer ved bruk av konkursloven. En bobestyrer oppnevnes for å styre konkursboet. Ved åpning av en konkurs overtar bobestyreren forvaltningen av den konkursrammedes eiendeler. Det er flere lover enn konkursloven som kan få innvirkning for utfallet av en konkurs, blant annet dekningsloven av 1984, panteloven av 1980 og tvangsfullbyrdningsloven av 1992.

Det er ikke mulig å slå noen konkurs uten at vedkommende er insolvent. Insolvens vil si at skyldneren har problemer med å innfri sine økonomiske forpliktelser etterhvert som de forfaller. Personen må også være i økonomisk underbalanse, såkalt insuffisiens. Insuffisiens forekommer hvis skyldnerens eiendeler og inntekter ikke er tilstrekkelig til å dekke pådratt gjeld. En forutsetning for å kunne åpne en konkurs, er i tillegg til insolvens og insuffisiens også at en begjæring om konkursen har ankommet retten. Det er mulig for en skyldner å selv begjære seg konkurs, men det vanligste er at begjæringen kommer fra en fordringshaver. Ikke alle er klar over at det er straffbart å ikke slå seg selv konkurs eller i det minste begjære gjeldsforhandlinger, hvis den økonomiske situasjonen er prekær og dersom dette bør være åpenbart for skyldneren.

To typiske årsaker til at insolvens kan forekomme, og altså føre til en konkurs, er manglende markedsgrunnlag og konkurranse. Endringer i markedet eller praktiske rammebetingelser for en virksomhet kan føre til omsetningssvikt eller økte kostnader.

Hvordan foregår konkurs, og hvordan unngå konkurs?

Oppgaven til en bobestyrer er å skaffe midler til å dekke mest mulig av gjelden til en konkursrammet. Dette innebærer undersøkelser av om noen av skyldnerens disposisjoner i forkant av konkursen kan være gjenstand for omstøtelse til fordel for kreditoren eller fellesskapet av kreditorer. Bobestyreren avgjør hvordan dekningen skal foregå. Vanlige alternativer er å selge hele virksomheten til skyldneren samlet, eller å selge gjenstander hver for seg. Salg kan enten foregå ved forespørsler mot markedet, eller på en offentlig auksjon. Noen krav kan prioriteres foran andre ved oppgjør, dette gjelder typisk lønnskrav og skattekrav.

Ved en konkursbehandling kan konkursboet gå inn i de gjensidig tyngende avtalene skyldneren har sluttet, og konkursboet har betydelig rett til å tre inn i arbeidsavtaler med arbeidstakere i skyldnerens ervervsvirksomhet.

Eventuell udekket restgjeld etter konkursens avslutning, blir ikke slettet automatisk, men vil likevel falle bort dersom det dreier seg om et selskap som etter konkursen opphører å eksistere. Dersom det dreier seg om et selskap av selskapsformen «ansvarlig selskap» vil deltakerne fortsette å være ansvarlige for gjelden inntil den er foreldet eller faller bort av andre årsaker.

Ansvarlighet er stikkordet for å unngå konkurs. Du går ikke konkurs ved å ta opp et sms lån norge, men hvis du mangler grunnlag for å betjene slike lån og planlegge den økonomiske fremtiden din for øvrig, er du i risikosonen.

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse