Hva betyr rentenivået for et lån?

Når du skal låne penger møter du raskt på begreper som «rentenivå», «nominell rente», «flytende rente», «effektiv rente» og «fast rente». Innimellom dukker andre begreper også opp, som «morarente», «styringsrente» og «pengemarkedsrente». Hva betyr disse begrepene for ditt lån?

Generelt kan man si at rente er leieprisen for penger, altså kostnaden du betaler for å få låne kapital. Rente kan betraktes som en risikopremie, som en slags bonus til den som låner ut penger, eller som godtgjørelse for å stille kapital til disposisjon, eventuelt godtgjøresle for inflasjon, siden penger mister verdi i inflasjon, samtidig som styringsrenta ofte stiger i perioder med inflasjon. Den normale måten å betrakte renter på, er prosent av lånebeløpet per år.

I Norge er det styringsrenten til Norges Bank som skaper et utgangspunkt for utlånsrentene. Norges Bank er sentralbanken i Norge, og styringsrenten fungerer som et nedre «gulv» for pengemarkedsrenten, som er det bankene betaler for å leie penger av hverandre eller pengemarkedet.

Etter finanskrisen i 2008 har styringsrenta fra Norges Bank holdt seg relativt lav, fordi sentralbanken ønsker å stimulere til vekst i økonomien, altså mer bruk av penger. Hvis inflasjonen blir høy, kapasitetsutnyttelsen er høy, arbeidsledigheten lav, altså hvis presset i økonomien er høyt nok, kan Norges Bank velge å øke styringsrenta for å legge en demper på presset i økonomien.

Bankene så imidlertid i finanskrisa at risikoen ved å låne ut penger kunne være så høy at selv store banker som Lehman Brothers kunne gå konkurs på å låne ut for mye penger, og dermed økte utlånsrentene til betraktelig over nivået for styringsrenten. I Norge har rentene på boliglån holdt seg lave, fordi slike lån har høy sikkerhet sett fra bankenes synspunkt, mens usikrede lån har holdt relativt høye rentenivåer.

Hvis du skal vurdere rentenivået på ditt eget lån, må du se på den effektive renten for å få et fullstendig bilde av kostnadene. Nominell rente angir bare rentenivået, ikke gebyrer og øvrige omkostninger. Effektiv rente tar også i betraktning omkostninger som etableringsgebyr, termingebyr og provisjoner. For eksempel for billån kan det være store forskjeller mellom nominell og effektiv rente, altså er det vanlig å operere med høye omkostninger for etablering og termingebyrer.

Det er strenge regler i Norge for rentesetting, blant annet er alle banker og låneinstitusjoner pålagt å oppgi nominell og effektiv rente når de tilbyr et lån. En ting du bør være oppmerksom på hvis du skal låne penger, er at de fleste bankene beregner effektiv rente ved å ta utgangspunkt i et lån på 500 000 kroner. Sammenligning mellom tilbud fra ulike banker blir derfor bare korrekt dersom lånet du skal ta opp er på nøyaktig 500 000 kroner. Siden noen banker har høye gebyrer og relativt lave renter, mens andre banker ikke bruker gebyrer i det hele tatt, blir forskjellen raskt stor hvis lånet er 1 000 000 kroner, eller 50 000 kroner.

Andre faktorer som påvirker effektiv rente, er om etableringsgebyret er bakt inn, eller betales kontant, om kapitalisering av lånet foregår ved hver innbetaling, eller ved faste intervaller, og om terminrenten beregnes som et aritmetisk eller geometrisk gjennomsnitt av årsrenten. Lykke til!

Informasjon

laanme.no er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Annonse